18.08.2021

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ДОБІР

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ДОБІР НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД
ПРОКУРОРІВ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ОБЛАСНУ ПРОКУРАТУРУ В ПОРЯДКУ ПЕРЕВЕДЕННЯ ДО ОРГАНУ ПРОКУРАТУРИ ВИЩОГО РІВНЯ
 
  Відповідно до наказу керівника Івано-Франківської обласної прокуратури від 16.08.2021 року № 851к з 18.08.2021 розпочнеться добір прокурорів  на вакантні посади прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня.
 
ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ДОБІР
 
  Процес добору, його правила та критерії оцінки кандидатів – однакові для всіх.
  Об’єктивність проведення добору забезпечується рівними для всіх кандидатів умовами доступу до інформації про процедуру його проведення, місце проведення і тривалість добору, його етапів, єдиними критеріями оцінювання та відкритістю інформації про результати проходження його етапів.
  Відповідно до пункту 3 розділу I Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня (далі – Порядок), затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454, для участі у доборі на вакантну або тимчасово вакантну посаду прокурора (далі – вакантна посада) Івано-Франківської обласної прокуратури допускаються кандидати, які на час проведення добору мають стаж роботи в галузі права не менше трьох років, а також щодо яких відсутні застереження, передбачені пунктом 4 цього розділу.
  До участі у доборі не допускаються кандидати:
 •  повноваження яких зупинені у зв’язку з відстороненням від посади згідно з пунктами 3–5 частини першої статті 64 Закону України «Про прокуратуру»;
 •  які мають незняте дисциплінарне стягнення у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня.
  Добір складається з двох етапів – виконання практичного завдання та співбесіда. Кожен етап добору оцінюється.
  Усі кандидати спочатку пройдуть перший етап – виконання практичного завдання. Практичні завдання мають відповідати спеціалізації роботи за посадами, на зайняття яких оголошено добір. На виконання практичного завдання кандидату надається 45 хвилин. Виконання практичного завдання після завершення наданого часу припиняється. Після виконання завдання кандидат здає присутньому члену Комісії написане ним та скріплене власним підписом вирішення завдання.
  Практичні навички кандидатів та їх уміння у правозастосуванні оцінюються шляхом перевірки таких критеріїв:
 • вміння визначати, оцінювати та описувати обставини, які мають значення для правильного вирішення практичного завдання;
 • вміння визначати та застосовувати норми права, що регулюють відносини, які є предметом практичного завдання;
 • вміння аналізувати і робити висновки щодо відповідності (невідповідності) законодавству дій або рішень прокурора, суду тощо в запропонованому практичному завданні та наводити мотиви цих висновків;
 • правильності вирішення запропонованого практичного завдання та надання відповідей на пов’язані з нею питання, які зазначені у практичному завданні.
  За кожним критерієм членом Комісії виставляється бал з розрахунку від 0 до 25. Максимально допустима кількість балів за виконання практичного завдання становить 100 балів.
  Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.
  Якщо практичне завдання передбачає застосування норм законодавства, то кандидатам дозволяється користуватися паперовими текстами норм відповідних законодавчих актів. Комісія не зобов’язана надавати тексти законодавчих актів.
 
  Наступний етап – співбесіда, яка полягає в оцінюванні готовності кандидатів до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.
  До співбесіди допускаються кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.
  Співбесіда складається з таких етапів:
 • дослідження матеріалів електронної справи кандидата;
 • обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;
 • оцінювання кандидата.
  Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:
 • професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;
 • ефективність роботи на посаді прокурора;
 • досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено добір, та відрядження до цього підрозділу);
 • моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.
  За кожним критерієм членом Комісії виставляється бал з розрахунку від 0 до 25. Максимально допустима кількість балів за результатами співбесіди становить 100 балів.
  Сума виставлених балів членом Комісії за кожним критерієм сумується та є балом члена Комісії.
  Загальний бал кандидата визначається шляхом виведення середнього арифметичного цілого значення на підставі балів членів Комісії.
  Кандидатами, які успішно пройшли добір, вважаються ті, що набрали найбільшу кількість загальних балів (є першими) згідно з рейтингом на відповідну вакантну посаду за результатами співбесіди.
  У разі однакової позиції за рейтингом серед кандидатів на відповідну посаду перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи на посаді прокурора. Якщо кандидати мають однаковий стаж роботи на посаді прокурора, перевага надається кандидату, який має більший стаж роботи в галузі права.
 
ДОКУМЕНТИ ЩОДО ДОБОРУ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ ПРОКУРОРІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ
 1. Наказ керівника Івано-Франківської обласної прокуратури від 16.08.2021 № 851к «Про проведення добору на вакантні посади прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня».
 2. Наказ Генерального прокурора від 14.04.2021 № 101 «Про створення кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня».
 3.  Порядок переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затверджений наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454.
 4. Порядок роботи кадрових комісій, затверджений наказом Генерального прокурора від 17.10.2019 № 233 (зі змінами).

кількість переглядів: 4534